Statut al Asociatiei Pacientilor cu Epilepsie din Romania

STATUT

                            AL ASOCIATIEI PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA

             1. STEFAN GABRIEL,

            2. TUDOR DANIEL,

            3. PAULESCU IOANA,

            4. VLAD CLEOPATRA,

în calitate de membri fondatori, declarăm că, în temeiul prevederilor O.G. nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificata si completata prin Legea nr. 246/2005, am hotărât constituirea unei asociatii în scopul apararii intereselor si drepturilor bolnavilor de epilepsie (tratament adecvat, protectie sociala si integrarea bolnavilor in societate).

 

Capitolul I

Denumirea. Forma juridica. Sediul social. Durata.

 Art. 1.- Denumirea asociatiei.

Denumirea asociatiei este ASOCIATIA PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA, conform disponibilitãtii denumirii asociatiei nr. 98850, eliberata de Ministerul Justitiei la data de 16.05.2011.

Art. 2.- Sediul asociatiei.

Sediul asociatiei este în Bucuresti, sector 2, Aleea Circului nr. 1.

Sediul asociatiei poate fi mutat în baza Hotãrârii Consiliului Director.

Asociatia va putea infiinta, prin Hotararea Consiliului Director, filiale, sucursale, reprezentante, birouri, puncte de lucru si alte asemenea sedii secundare in Romania si strainatate.

Art. 3.- Durata de functionare a asociatiei.

Asociatia se constituie pentru o duratã de functionare pe termen nedeterminat cu incepere de la data inregistrarii la grefa judecatoriei din circumscriptia unde isi are sediul asociatia.

Durata de functionare nu poate fi modificatã.

 

Capitolul II

Patrimoniul initial al asociatiei

 Art. 5.- Patrimoniul initial al asociatiei.

Patrimoniul initial al asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial, initial, in valoare de XXXXX lei format din aporturile in bani depuse de fondatori.
Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Patrimoniul initial al asociatiei poate fi completat cu venituri obtinute de asociatie.

Veniturile obtinute de asociatie pot proveni din:

a) aporturile, în numerar sau în naturã ale membrilor, ulterioare înfiintãrii asociatiei;

b) cotizatiile membrilor, periodice sau ocazionale;

c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;

d) dividendele societãtilor comerciale ce pot fi înfiintate de asociatie;

e) venituri realizate din activitãti economice directe realizate de asociatie;

f) donatii, sponsorizãri sau legate;

g) resurse ce pot fi obtinute de asociatie de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevãzute de lege.

Patrimoniul initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor-sustinatori, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor ei.

Capitolul III

Scopul si obiectivele asociatiei.

Art 6. Scopul asociatiei

Scopul asociatiei il constituie apararea intereselor si drepturilor bolnavilor de epilepsie – tratament adecvat, protectie sociala si integrarea bolnavilor in societate ( popularizarea bolii si consecintele ei, ajutor in caz de criza, accesul la noi medicamente si metode de tratament, destigmatizarea bolnavilor de epilepsie ). Ajutorarea in obtinerea facilitatilor ce le revin de fapt si de drept in mod organizat. Oferirea de sprijin medical, profesional social si educational la persoanele cu epilepsie precum si acordarea de consiliere si suport persoanelor care sufera de aceasta boala.

Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului Director.

In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
ASOCIATIA PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale, isi poate constitui sucursale sau filiale atat in tara cat si in strainatate pe baza hotararii Consiliului Director, ratificata de Adunarea generala.

Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri teritoriale ale ASOCIATIEI PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA.

Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.

Filiala este condusa de un Consiliu Director propriu, alcatuit din cel putin trei membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea Consiliului Director a ASOCIATIEI PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA.

Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Consiliul director al Asociatiei prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al ASOCIATIEI PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA.

Capitolul IV

Organizarea si administrarea.

Art. 7. Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei.

Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:

a) Adunarea Generalã a asociatilor;

b) Consiliul Director al asociatiei;

c) Cenzorul.

Adunarea Generală a asociatilor este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei.

(1) Membrii ASOCIATIEI sunt:

a) membri fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

b) membri asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii ASOCIATIEI, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de art. 8 din prezentul Statut;

c) membri de onoare:

– persoane fizice sau/si persoane juridice care prin activitatea lor sprijina in mod substantial asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului ASOCIATIEI sau

– personalitati marcante ale vietii stiintifice sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale ASOCIATIEI si care prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia;

Membrii de onoare nu se bucura de dreptul prevazut de art. 8 alin. 1, lit. a).

d) membri sustinatori – persoanele care adera la scopul ASOCIATIEI si care sprijina material si moral Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia. Membrii de onoare nu se bucura de dreptul prevazut de art. 8 alin. 1, lit. a).

 

(2) Calitatea de membru asociat sau de membru sustinator al ASOCIATIEI se acorda de catre Consiliul Director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Consiliul Director si este ratificata de Adunarea Generala prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti.

(4) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia consta in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de ASOCIATIE.

Art. 8.  Drepturile membrilor fondatori

Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;

b) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;

c) sa participe la programele derulate de Asociatie;

d) sa beneficieze de serviciile Asociatiei;

e) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;

f) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice si culturale in domeniile de interes ale ASOCIATIEI PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA.

Alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei:

(1) Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 8 lit. b) – f) din prezentul Statut.

(2) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:

a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;

b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de ASOCIATIA PACIENTILOR CU EPILEPSIE DIN ROMANIA.

c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;

d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.

(3) In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:

a) denigrarea activitatii asociatiei;

b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;

c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;

d) implicarea asociatiei in activitati politice sau religioase;

e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;

g) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.

Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:

a) avertisment;

b) avertisment sever si ultimativ;

c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Statutului Asociatiei;

d) excluderea din asociatie.

Art. 9. Incetarea calitatii de membru

(1) Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata;

b) prin excludere in urmatoarele situatii:

– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale asociatiei,

– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile Asociatiei;

– in caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.

(2) Excluderea se face de catre Consiliul Director al asociatiei prin decizie.

(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.

(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

Art. 10. Adunarea generala

Competenţa Adunării Generale este stabilită prin statut şi prin lege.

Preşedintele Adunării Generale este numit în persoana d-lui STEFAN GABRIEL

Adunarea Generală Constituantă a Asociaţiei va fi formată din toţi membrii fondatori ai acesteia.

Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati.

Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) ratificarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea si revocarea cenzorului;

e) infiintarea de filiale, la propunerea Consiliului Director;

f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului ASOCIATIEI, la propunerea Consiliului Director ;

g) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.

Art. 11. (1) Adunarea Generala se intruneste o data pe an si dezbate toate problemele legate de activitatea Asociatiei, ratifica hotararile Consiliului Director si voteaza propunerile Consiliului Director sau al membrilor fondatori sau asociati.

(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin trei zile de la data desfasurarii ei, in acest din urma caz daca:

a) se impune in mod necesar modificarea statutului;

b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;

c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori sau 2/3 al membrilor asociati;

(3) Adunarea generala se convoaca de Consiliul Director, printr-un convocator scris, prin telefon, fax sau e-mail, sau prin anunt afisat la sediul Asociatiei, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii;

(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala.

Art 12 (1) La Adunarea Generala participa:

a) membri fondatori;

b) membri asociati;

c) membri de onoare, in calitate de invitati – fara drept de vot;

d) membri sustinatori, in calitate de invitati – fara drept de vot;

e) alti invitati – fara drept de vot.

(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 13 Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana  la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

 Art. 14 (1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu dintre membrii fondatori sau 2/3 din membrii asociati.

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea Generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.

(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei.

Art. 15 (1) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de inlocuitorul acestuia.

(2) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si cu 2/3 a membrilor asociati prezenti.

Art. 16  Hotararile Adunarii Generale contrare legii, actul constitutiv sau statutul Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre membrii fondatori si membrii asociati care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

 Art. 17 a) Adunarea Generala ratifica Consiliul Director compus din membrii fondatori. Ei isi exercita mandatul pe o durata de 5 ani, mandatul fiind reeligibil. Calitatea de membru al Consiliului Director nu poate fi detinuta decat de un membru fondator sau membru asociat.

b) Consiliul Director al Asociatiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este alcătuit din:

a) Presedinte : dl. Stefan Gabriel
b) Vicepresedinte dl. Tudor Daniel

c) Secretar: Vlad Cleopatra

d) Membru: Paulescu Ioana

Consiliul Director al Asociatiei este constituit pe o durată de sapte ani renuvelabili, din cei patru membri fondatori care pot coopta cu aceleasi drepturi ca cele ale membrilor fondatori maxim alti 14 membri asociati, hotararea pentru aceasta decizie fiind luata de jumatate plus unu. In cazul unui partaj de voturi intre membrii fondatori, Presedintele Asociatiei are votul preponderent.

Dupa constituirea Asociatiei, Consiliul Director va hotari cooptarea celorlalti membri asociati care vor avea aceleasi drepturi ca membrii fondatori.

Art. 18. (1) Consiliul Director isi alege Presedintele, Prim Vicepresedintele, Vicepresedintii, Secretarul si Secretarul Adjunct; ceilalti membri cooptati pot primi diferite insarcinari; alegerea organelor de directie ale Asociatiei se va realiza dupa expirarea primului mandat de sapte ani, de la data aprobarii functionarii Asociatiei.

(2) Nu poate candida la functia de Presedinte al Asociatiei si la celelalte functii din Consiliul Director al Asociatiei decat un membru fondator sau membru asociat care are recomandare scrisa din partea a cel putin trei alti membri fondatori sau membri asociati.

(3)  Adunarea Generala ratifica hotararea Consiliului Director.

(4) In cazul in care un membru paraseste Consiliul Director, el va fi inlocuit cu unul din membrii asociati. Adunarea Generala ratifica aceasta alegere cu intrunirea votului de jumatate plus unu din membrii cu drept de vot prezenti. Daca candidatul nu intruneste numarul de voturi, Consiliul Director prezinta un alt candidat.

(5) In cazul in care un membru din Consiliul Director se retrage, el are obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice, demisia operand la data implinirii preavizului.

(6) Pentru motive temeinice, Consiliul Director, cu intrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, poate decide excluderea unui membru al Asociatiei; hotararea de excludere va fi ratificata de Adunarea Generala.

(7) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Consiliului Director si vor fi ratificate de Adunarea Generala.

(8) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.

(9) In cazul in care Presedintele sau ceilalti membrii fondatori ai Consiliului Director se retrag din functiile lor, dar doresc sa ramana membri ai Consiliului Director, ei raman membri de drept cu toate drepturile initiale.

Art.19 In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;

c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;

d) elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;

e) hotaraste asupra excluderii unui membru al asociatiei;

f) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 20 – Membrii Consiliului Director care intr-o anumita problema, supusa hotararii sale sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

 

Art. 21 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 22 – Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Art. 23 – (1) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.

 

(2) Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.

 

(3) Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

 

Art. 24 – Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii: detine in timpul mandatului puterea de a administra, de a reglementa si a decide asupra tuturor chestiunilor care privesc Asociatia, de a o reprezenta in exterior si in fata tuturor instantelor juridice si administrative. El poate delega, daca doreste, o parte din atributiile sale, unui membru din Consiliul Director.
Art. 25 – Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte, care vor fi consfintite prin Decrete emise de Presedintele Asociatiei.

In realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia poate avea servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

 

           Art. 26 – Cenzorul.

Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de Adunarea Generala. In situatia in care numarul membrilor Asociatiei va fi mai mare de 15, numirea unui cenzor va fi obligatorie, iar in situatia in care numarul membrilor va fi mai mare de 100, se va numi o comisie de cenzori formata din numar impar de membri.

Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

 

Art. 27 – (1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei.

 

(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de sapte ani.

 

CAPITOLUL V

VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 28 – Veniturile Asociatiei provin din:

a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri;

b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;

c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;

d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;

e) donatii, sponsorizari sau legate;

f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevazute de lege.
Art. 29 – (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Art. 30 – (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;

b) salarii si adaosuri la salarii;

c) indemnizatii, prime si premii;

d) procurari de rechizite, imprimate de birou si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;

e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masa, transport;

g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa, etc.;

h) alte cheltuieli.

 

(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul Director.

 

(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

 

(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

 

Art. 31 – Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

 

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

 

Art. 32ASOCIATIA se poate dizolva:

(1). De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

 

(2). Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:

a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituita;

d) a devenit insolvabila;

e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

 

(3). Prin hotararea Adunarii Generale.

 

(4). In alte situatii prevazute de lege.
Art. 33 – (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca sau de Adunarea Generala dupa caz.

 

(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director inceteaza.

 

(3) La intrarea in functie lichidatorii efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului Asociatiei.

 

(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

 

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

 

Art. 34 – (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
Art. 35 – In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

 

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.

 

(3) Daca in termen de sase luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

 

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 36 – Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de sase luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.

Art. 37 – Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor, al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art. 38 – Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
Art. 39 – (1) Asociatia inceteaza sa existe la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

 

Prezentul statut a fost redactat în 8 exemplare, din care s-au eliberat pãrtilor 7 exemplare.

 

 

 

STEFAN GABRIEL                   …………………………………

 

 

TUDOR DANIEL                       …………………………….

 

 

PAULESCU IOANA                  ……………………………

 

 

VLAD CLEOPATRA                 ……………………………

 

Categorii

Urmareste-ne si pe FACEBOOK

Purple Day

© 2011 Toate drepturile rezervate, www.aspe.ro. Statutul Asociatiei Pacientilor cu Epilepsie din Romania
Site dezvoltat de EEU Software
Intregul continut este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de www.aspe.ro. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop fara confirmarea scrisa din partea www.aspe.ro. Politică de confidențialitate. Termeni și condiții ASPERO.